RWTA 2018 Event Calendar


August

August 22nd - NSW Golf Day

August 27th - SA Golf Day

August 28th - VIC Breakfast

 

September

September 19-21st -  RWTA 77th Conference & Exhibition

 

October

October 5th -  VIC Golf Day

 

November

November 1st - QLD Breakfast

November 8th  - NSW Breakfast

November 16th - VIC Breakfast

November  21st - SA Breakfast

 

December